Evaluacija

Provjera udovoljavanja uvjeta
 
(i) Tajništvo Fonda utvrđuje udovoljavaju li projektni prijedlozi kriterijima navedenim u natječaju. Ovi kriteriji se strogo primjenjuju i bilo koji projektni prijedlog koji ne udovoljava svim kriterijima navedenim u natječaju ne ulazi u postupak evaluacije. Provjera udovoljavanja uvjetima provodi se prije početka postupka evaluacije, a nastavlja se i za vrijeme evalucije.

(ii) Odluku o isključenju prijedloga iz postupka evaluacije zbog neudovoljavanja uvjetima natječaja donosi Tajništvo Fonda. Ova odluka se može donijeti u bilo kojem trenutku, prije, tijekom ili nakon evaluacije, kada se otkrije da uvjeti nisu zadovoljeni. Odluka je konačna i ne može osporiti, osim u slučaju administrativne pogreške. Žalbe se šalju Tajništvu Fonda elektronskom poštom na ured@ukf.hr

 

Individualna evaluacija nezavisnih stručnjaka
 
(i) Sve prijedloge koji udovoljavaju uvjetima evaluiraju nezavisni stručnjaci kako bi procijenili usklađenost istih s kriterijem za evaluaciju važećim za određeni natječaj.  Tajništvo Fonda imenuje do tri evaluatora po projektu.

(ii) Tajništvo Fonda informira nezavisne stručnjake prije evaluacije o općim pravilima evaluacije kao i ciljevima programa.

(iii) Svaki projektni prijedlog se evaluira prema primijenjenom kriteriju nezavisno od strane do  tri stručnjaka koji popunjavaju individualne evaluacijske obrasce s ocjenama i komentarima. Individualne evaluacije se provode na daljinu, tj. nezavisni stručnjaci evaluiraju prijave projekta koje im se šalju gdje oni žive.

(iv) Evaluatori ocjenjuju pojedinačne aspekte koji sačinjavaju svaki evaluacijski kriterij a ocjenjuju svaki aspekt na skali od pet brojeva - od 1 do 5. U ovakvoj podjeli, ocjene upućuje na sljedeće: 1 – loše; 2 – osrednje; 3 – dobro; 4 – vrlo dobro; 5 – izvrsno.

(v) Od stručnjaka se očekuje da uz svaku ocjenu dodaju i komentar u obliku koji će dati podnositeljima prijedloga projekta jasnu povratnu informaciju. Ovi komentari služe kao ulazni podaci za raspravu o konsenzusu. (vidi 6.5 “Rasprava između evaluatora“)

(vi) Dostavom individualne evaluacije (poštom ili elektronskim putem) potpisane od strane nezavisnog stručnjaka, završava njegova/njezina zadaća evaluacije.  Evaluacija se ne može naknadno mijenjati.

(vii) Prijedloge projekata do maksimalnog iznosa od 75.000 HRK može evaluirati Povjerenstvo za upravljanje.

 

Rasprava između evaluatora

(i) U slučaju velikog broja prijava Tajništvo Fonda i Povjerenstvo za upravljanje mogu provesti evaluaciju projektnih prijedloga u dva kruga.

Nakon odvojenih individualnih evaluacija u prvom krugu evaluacije, Tajništvo Fonda i Povjerenstvo za upravljanje može organizirati evaluatorsku raspravu, odnosno raspravu o konsenzusu. Ta je rasprava sastanak (ili telekonferencija) gdje svi evaluatori zajedno prolaze kroz individualne evaluacije u prisustvu predstavnika Fonda (Tajništva ili Povjerenstva za upravljanje) koji sudjeluje kao moderator. Predstavnicima Fonda nije dozvoljeno utjecati na stavove nezavisnih stručnjaka. U nekim slučajevima dosezanje konsenzusa se može postići bez zajedničkog sastanka.

(ii) Stručnjaci će pokušati doći do zajedničke ocjene po svakom kriteriju i na općem zajedničkom izvješću, koje svi potvrđuju. Evaluatori moraju objasniti svoje mišljenje predstavnicima Fonda koji smiju postavljati pitanja u svezi zajedničkog izvješća o evaluaciji.

(iii) Rezultat prvog kruga evaluacije su evaluacijska izvješća i lista s poretkom projektnih prijedloga prema dobivenoj ocjeni. Minimalni prag završne ocjene za daljnje razmatranje prijedloga projekta je 4,00 (na ljestvici od 1-5). Ovi prijedlozi projekata se prosljeđuju u drugi krug evaluacije tj peer-review postupak.


 

    Powered by Globaladmin