Pregovori i odluke

Preporuke za financiranje Povjerenstva za upravljanje

(i) Povjerenstvo za upravljanje pregledava pisana izvješća i poredak projektnih prijedloga dobivenih od nezavisnih stručnjaka kako bi donijelo konačnu odluku o preporučenim prijedlozima, o uvjetno preporučenim prijedlozima koji zahtijevaju pregovore prije konačnog preporučivanja, te o odbijanju prijedloga.

(ii) Evaluatori ocjenjuju znanstvenu i tehnologijsku izvrsnost te inovativni potencijal svakog projektnog prijedloga te daju ocjene i objašnjenja za svaki pojedini kriterij. Povjerenstvo za upravljanje neovisno odlučuje koliku će važnost dati određenom kriteriju ocijenjenom od evaluatora. Ukoliko se ocjene evaluatora značajno razlikuju u nekom kriteriju, ta se ocjena uvažava u konačnoj ocjeni s manjim faktorom. Povjerenstvo posebno razmatra slučajeve gdje je manji broj pristiglih evaluacija iz bilo kojeg razloga; ukoliko se pojavio sukob interes interesa, nepotpuna ili neprikladna evaluacija i sl.
Uzimajući u obzir mišljenje evaluatora Povjerenstvo za upravljanje razmatra ukupnu sukladnost prijedloga projekta ciljevima Fonda i procjenjuje doprinos projekta barem jednom od tri cilja (konkurentnost na međunarodnoj razini, stvaranje novih vrijednosti u hrvatskom gospodarstvu i doprinos razvoju znanstvene i tehnološke infrastrukture u Hrvatskoj) na osnovu čega donosi vlastitu ocjenu.
U skladu s konačnom ocjenom koja se dobije uračunavajući srednju ocjenu evaluatora (dobivenom uzimanjem u obzir svih kriterija) i ocjenu Povjerenstva za upravljanje (usklađenost projektnog prijedloga s ciljevima Fonda), dobije se poredak prijedloga projekata na osnovu kojeg Povjerenstvo za upravljanje preporučuje projekte koji bi trebali dobiti financijsku potporu. U određenim slučajevima (sukob interesa evaluatora, nepotpuna ili neprikladna evaluacija) Povjerenstvo za upravljanje može odlučiti da zatraži novu evaluaciju.

(iii) Rezultat odluke Povjerenstva za upravljanje je popis prijedloga koji se preporučuje za financiranje, popis prijedloga koji zahtijevaju dodatne pregovore i popis prijedloga koji se ne preporučuju za financiranje. Povjerenstvo za upravljanje također daje pisano objašnjenje o snagama, slabostima, prilikama i preprekama za svaki predloženi projekt.

 

Pregovori s predlagateljima

(i) Tajništvo Fonda uz pomoć i vođenje Povjerenstva za upravljanje vodi pregovore s predlagateljima čiji su projektni prijedlozi uvjetno preporučeni. Svrha ovih pregovora je razriješiti sve nejasnoće koje su uočene tijekom vrednovanja te pribavljanje svih traženih izmjena projektnog prijedloga. Rezultat pregovora su informacije koje pomažu Povjerenstvu za upravljanje u donošenju odluke o preporučivanju ovih projekata.

(ii) Pregovori se mogu odnositi na bilo koji znanstveni, pravni ili financijski aspekt projektnog prijedloga, s obzirom na komentare nezavisnih stručnjaka i mišljenje Povjerenstva za upravljanje. Znanstveni aspekt posebice se odnosi na izmjene i prilagodbe projektnog plana. Pravni aspekt se odnosi, posebice, na pregled i izmjenu posebnih ugovornih klauzula ili uvjeta traženih u projektu. Financijski aspekt pokriva pregovore o iznosu potpore Fonda i o izmjeni financijskog plana.

(iii) Tijekom pregovora Povjerenstvo za upravljanje će podržati temeljna istraživanja te primijenjene znanstvene projekte koji pokazuju potencijal za natjecanje na međunarodnoj razini, tj. da apliciraju na EU/međunarodne izvore financiranja, pogotovo Horizon 2020. Na taj način Povjerenstvo za upravljanje želi osigurati održivost i vidljivost rezultata, ostvarenih suradnji i znanja proizašlih iz projekata Fonda, kao i povećati sudjelovanje hrvatskih znanstvenika i institucija u programima Europske unije. Projekte koji pokazuju predkomercijalni ili imaju komercijalni potencijal potaknut će se da pronađu partnere iz gospodarstva, da zaštite prava intelektualnog vlasništva proizašlog iz projekta Fonda i/ili da komercijaliziraju rezultate istraživanja.

(iv) Po završetku pregovora i izmjeni projektnih prijedloga, Povjerenstvo za upravljanje objavljuje konačni popis preporučenih i odbijenih prijedloga projekata, a uz to i relevantna izvješća o evaluaciji i rezultatima pregovora. Odluka Povjerenstva za upravljanje je konačna i ne može se osporiti.

(v) Nakon što Povjerenstvo za upravljanje zaključi odobrenja, Tajništvo Fonda prosljeđuje odluke s objašnjenjima i izvješćima o evaluaciji predlagateljima. Istodobno, predlagatelji kojima su odobreni projekti pozivaju se na potpisivanje ugovora.


    Powered by Globaladmin