Korisnici i prijave
 
Korisnici Fonda
 
(i) Korisnici potpora Fonda su pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj koje su upisane u Upisnik znanstvenih organizacija. No, uvijek se kao voditelji odobrenog projekta imenuju pojedinci i oni su najodgovorniji za provedbu projekta. Odgovorna osoba Korisnika potpore potpisuje Ugovor o potpori s  HRZZ-om i MZOS-om. Voditelj projekta supotpisuje ugovor i snosi dio odgovornosti za izvedbu istog. Ugovor također propisuje odnose između pravnih osoba i pojedinaca koji provode projekt te određuje razine odgovornosti.

(ii) Pojedinci odgovorni za provedbu projekta moraju ispunjavati jedan od sljedećih kriterija: (a) biti hrvatski državljani, koji žive u Hrvatskoj ili u inozemstvu, (b) strani državljani hrvatskog porijekla koji su zainteresirani dati doprinos razvoju hrvatskog društva i znanosti i (c) strani državljani koji žive i rade u Hrvatskoj.

(iii) Iz natjecanja za sredstva Fonda isključuju se pojedinci sa stvarnim ili mogućim sukobom interesa, tj. pojedinci koji sudjeluju u postupku evaluacije (uključujući članove Tajništva Fonda, Povjerenstava, evaluatore i konzultante). Isključuju se i natjecatelji koji pokušavaju utjecati na postupak evaluacije.

(iv) Svi podnositelji prijava za potpore moraju biti u stanju dokazati, prije potpisivanja ugovora, da posluju u skladu s hrvatskim zakonima. Ako s potencijalnim ugovarateljem projekta upravljaju sudovi (stečajni upravitelji), ako su u bankrotu ili ako im je zabranjeno poslovanje do daljnjega, te ako su pod istragom zbog gore navedenog, ili u bilo kakvoj sličnoj situaciji u smislu hrvatskih zakona i pravne regulative, bit će povučeni iz evaluacije odnosno financiranja. Također, ukoliko potencijalni ugovaratelji krše bilo koji drugi ugovor s državnom administracijom, bit će povučeni iz evaluacije odnosno financiranja.

(v) Podnositelj prijava kod kojega je uočeno davanje pogrešnih informacija potrebnih za sudjelovanje u odabiru projekata, ili onaj koji nije na vrijeme pružio potrebne informacije, bit će isključen iz procesa evaluacije ili financiranja.

Prijava projekta

(i) Sredstva Fonda se raspodjeljuju u skladu s uvjetima natječaja i kroz programe. Jedan program može imati vise natječaja objavljenih u različitom vremenskom razmaku. Odluku o raspisivanju natječaja i njegovim uvjetima donosi Povjerenstvo za upravljanje na svojoj sjednici, a provodi ga Tajništvo Fonda. Natječaj se obavezno objavljuje na internetskim stranicama Fonda te se – ovisno o ciljanoj publici natječaja –može objaviti u dnevnom tisku, javnim internetskim portalima, međunarodnim internetskim stranicama i ostalim javnim glasilima.

(ii) Natječaji za financiranje putem programa Fonda sadrže:

- naziv programa unutar kojeg se natječaj raspisuje

- ukupan iznos predviđen za program

- obvezni i opcionalni sadržaj prijave

- obvezne i opcionalne dodatne materijale, dokumente i dokaze

- jasan kriterij evaluacije prijava

- rok za podnošenje prijava

- način i rok priopćavanja odabira

 - zahtjev svim predlagateljima da budu na raspolaganju Fondu koji će prikupljati osnovne informacije o predlagatelju i projektu koje će se koristiti u svrhu evaluacije učinka pojedinog programa

(iii) Prijave prijedloga projekata moraju biti dostavljene u elektronskom obliku (putem obrasca na internetskim stranicama Fonda). Obrasci i upute za prijave projekata dostupne su na internetskim stranicama Fonda, a mogu se zatražiti i putem elektronske pošte. Po primitku prijave, web stranica automatski registrira datum primitka te šalje potvrdu o primitku prijave projekta e-mailom.

(iv) Prijedlozi projekata moraju sadržavati sve komponente definirane u natječaju, uključujući sljedeće:

- ime i sjedište pravne osobe koja se natječe, uključujući imena i dužnosti odgovornih osoba

- ime i sjedište voditelja projekta i svih partnera uključenih u provedbu projekta

- životopisi/profili voditelja projekta i partnera na projektu koji će raditi na provođenju projekta, uključujući publikacije i dostignuća relevantnih za provođenje projekta

- pravni sporazumi (gdje su neophodni)

- podroban plan rada, odnosno projektni plan koji uključuje: preduvjete za uspješnu provedbu projekta, očekivane rezultate i ishod projekta u skladu s planom provedbe, procjenu učinka, „miljokaze“ (ključni indikatori izvedbe u skladu s planom), očekivani učinak projekta, jasno strukturiranu potreba za ljudskim, financijskim i drugim resursima, te procjenu rizika projekta

- projektni financijski plan s prikazom prihoda i očekivanih prihoda iz drugih izvora uključujući dokumente (bilo dokazne dokumente, bilo dokumente namjere) o sufinanciranju projekta

- strukturu vlasništva, prava intelektualnog vlasništva i obveze vezane uz projekt

- potpisana Suglasnost voditelja projekta o odgovornoj provedbi istraživanja i znanstvenoj čestitosti

 

    Powered by Globaladmin