Financiranje i nadzor projekata
(i) Fond nikada ne financira sveukupni trošak projekta. Fond sufinancira projekte ukoliko je ispunjen uvjet da je najmanje 20% sredstava traženih od Fonda osigurano iz jednog ili više drugih izvora (organizacija koja administrira projekt, partnerska organizacija, partner iz gospodarstva ili druga organizacija zainteresirana za projektne rezultate itd). Postojeće ili planirane financijske potpore MZOS-a, drugih programa Hrvatske zaklade za znanost, kao i sredstva iz drugih izvora financiranja iz Državnog proračuna namijenjena za razvoj znanosti i tehnologije, ne mogu se prikazati kao sredstva sufinanciranja za dobivanje potpore Fonda.

(ii) Prije početka financiranja projekta, voditelj projekta i sve ostale odgovorne osobe (u poduzeću, institutu, sveučilištu…) potpisuju Ugovor o financiranju s odgovornom osobom iz MZOS-a. Ugovor obvezuje pravne osobe i voditelja projekta da provedu projekt u skladu s okvirom zadanim u projektnom planu i u skladu s planom aktivnosti. Ugovor obvezuje MZOS da osigura financijska sredstva u skladu s Ugovorom tj odobrenim planom i pravilima Povjerenstva za upravljanje. Ugovor definira prava i obveze ugovornih strana, uključujući prava na intelektualno vlasništvo kao i druga prava koja proizlaze iz rezultata projekta. Ugovor sastavlja Tajništvo Fonda i odobrava Povjerenstvo za upravljanje.

(iii) Ugovoru se dodaje poseban prilog koji određuje financijsku regulativu. Pravila o financijama uključuju sljedeće: odobreni financijski plan može se mijenjati najviše do 10% unutar individualnih stavki; iznos za indirektne troškove isplaćen pravnoj osobi kod koje se provodi projekt ne može biti manji od 5 % niti veći od 15% ukupno odobrenih sredstava; trošak naknada i plaća za znanstvenike i suradnike na projektu ne može biti viši od 50% ukupno odobrenih sredstava.

(iv) Isplate korisnicima sredstava vrše se polugodišnje od strane Tajništva Fonda, MZOS-a i Jedinice za vođenje Projekta (PMU), ako nije drukčije određeno Ugovorom o potpori.

(v) Fond podupire samo dio ukupnih troškova projekta, dok preostali dio troškova mora biti pokriven iz drugih izvora. Posebice institucije – korisnici sredstava Fonda – moraju dokazati svoju predanost projektu sudjelovanjem u financiranju istog. Iznos udjela Fonda u financiranju određenog projekta određuje Povjerenstvo za upravljanje ovisno o specifičnom programu i natječaju.

(vi) Opća načela financiranja projekata od strane Fonda su (maksimalni postotci):

Prema Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), korisnici državne potpore su pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, a koriste neki od oblika državne potpore.

Maksimalni udio sufinanciranja od Fond-a ovisit će o kategoriji istraživanja:

-100% opravdanih troškova za temeljna istraživanja
-50% opravdanih troškova za primijenjena istraživanja
-25% opravdanih troškova za razvojna istraživanja;
Dok opravdani troškovi za primijenjena i razvojna istraživanja mogu biti veći za 10% za srednje poduzetnike i za 20% za male poduzetnike uz dodatnih 15% bonusa do maksimalnog intenziteta potpore od 80% opravdanih troškova uz određene uvjete koje je odredila AZTN.

Na temelju službenog Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, detaljne upute o opravdanosti troškova za pojedinu vrstu projekata unutar UKF programa bit će objavljeni u Pozivu na natječaj.

(vii) Financiranje se zasniva na odobrenom poslovnom planu i financijskom planu za određeni projekt. Financijska shema se određuje od slučaja do slučaja za svaki projekt i određuje se u ugovoru. Prva uplata sredstava izvršava se odmah po potpisivanju ugovora. Ostala plaćanja se vrše u skladu s uvjetima opisanim u mehanizmima skrbi i nadzora.

(viii) Nabava na projektima u sklopu Drugog projekta tehnologijskog razvoja (STP II) mora se provoditi prema metodama i postupcima opisanim u „Izvadak 1. HRZZ - Postupci nabave na UKF projektima " koji je dostupan je na mrežnim stranicama UKF-a.


Na vrh stranice

Nadzor, skrb i procjena projekata
 
(i) Nadzor i skrb za projekte odnosi se na opće odnose između Fonda i odobrenog projekta nakon početka financiranja istog. Fond brine za projekte kroz svoje mehanizme skrbi, nadzora i kontrole. Fond, ne utječući na supsidijarnost voditelja projekta, čuva određene kontrolne mehanizme nad projektom, koji su propisani sporazumom, a kako bi osigurao uspjeh projekta.

(ii) Mehanizmi skrbi i nadzora također sadrže:

- nadzor kroz polugodišnja izvješća voditelja projekta; izvješća sadrže opisne ocjene napretka projekta kao i kvantitativne indikatore provedbe

- povremene posjete predstavnika Fonda

- evaluacija projekta od strane Tajništva Fonda i Povjerenstva za upravljanje (uključujući znanstvenu evaluaciju od nezavisnog evaluatora) nakon što je isteklo pola razdoblja predviđenog za provedbu, ili nakon što je utrošeno 50% sredstava

- nezavisna financijska revizija koju organizira vodeća institucija

- završna evaluacija projekta koju provode Tajništvo Fonda i Povjerenstvo za upravljanje (uključujući završnu znanstvenu evaluaciju od nezavisnog evaluatora)

- sudjelovanje u javnim predstavljanjima Fonda

- obvezno sudjelovanje u ostalim aktivnostima Fonda (seminari, radionice, internetske platforme …)

(iii) Evaluacija odobrenih projekata unutar programa bit će realizirana u skladu s prethodno definiranim indikatorima provedbe. Oni moraju biti mjerljivi, posebno definirani za svaki program i navedeni u ugovoru.

(iv) Cjelokupni skup mjerljivih indikatora koji će se primjenjivati na programe ovisno o samom programu i instrumentima je sljedeći:

- ključne publikacije u kojima su sudionici u projektu bili glavni autori

- novorazvijeni proizvodi ili procesi, te ostale primjene znanstvenog rada

- prijava ili natjecanje za sredstva iz stranih i međunarodnih izvora i fondova

- iznos sredstava osiguran od privatnih izvora itd.

(v) U svrhu procjene učinka programa Fonda prije objave poziva na natječaj za prijavu prijedloga projekata za svaki program će se osmisliti upitnik za prikupljanje i nadopunu informacija o projektima koji su financirani od Fonda kao i o projektima koji nisu bili odabrani za financiranje

Na vrh stranice

Publiciranje i prava intelektualnog vlasništvo
 
(i) Izjava o potpori Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ mora se nalaziti u svakoj publikaciji koja je rezultat rada projekata koji se podupiru.

(ii) Izjava o potpori Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ mora se nalaziti u svakoj javnoj prezentaciji, publikaciji u tisku ili elektronskim medijima.

(iii) Voditelj projekta ili Organizacija zadužena za provedbu projekta (Korisnik potpore) mora isticati logotip Fonda u svim oglašavanjima vezanim uz projekt.

(iv) Pravo na intelektualno vlasništvo proizašlo tijekom trajanja projekta ima HRZZ, ako drugačije nije navedeno u UKF Ugovoru o potpori.

(v) Po završetku projekta ili ako nije drugačije regulirano UKF Ugovorom o potpori, HRZZ će prenijeti pravo intelektualnog vlasništva koje je proizašlo iz aktivnosti i/ili intelektualnog doprinosa osoba financiranih od Fonda na hrvatsku organizaciju, hrvatsku tvrtku ili hrvatsku podružnicu međunarodne tvrtke koja treba osigurati da to intelektualno vlasništvo ostane hrvatskoj organizaciji, hrvatskoj tvrtki ili hrvatskoj podružnici međunarodne tvrtke, što se osigurava potpisivanjem Ugovora o suradnji s partnerskim organizacijama.

(vi) U slučaju moguće komercijalizacije intelektualnog vlasništva koje je proizašlo iz projekata kojeg financira Fond i koje je preneseno hrvatskoj organizaciji, ista mora poduzeti napore da proda intelektualno vlasništvo hrvatskoj tvrtki ili hrvatskoj podružnici međunarodne tvrtke.

(vii) Prava intelektualnog vlasništva mogu uključivati dogovore o širenju informacija kao što su otkrivanje informacija i načina njihovog objavljivanja te dogovore o vlasništvu i korištenju rezultata proizašlih iz projekta.

Na vrh stranice

Pokazatelji provedbe
 
(i) Uspješnost rada Fonda u najvećoj će se mjeri ocjenjivati prema uspješnosti projekata koje je Fond podupirao i financirao. Neophodna sastavnica svake prijave projekta su ključni pokazatelji provedbe (Key Performance Indicators  - KPI) i procjena postizanja istih. Posebno će se paziti na ključne pokazatelje provedbe u evaluaciji projektnih prijedloga, a također će igrati bitnu ulogu prilikom nadzora odobrenih projekata.

(ii) Razvijen je i skup ključnih pokazatelja provedbe za procjenu budućeg rada Fonda općenito. Oni služe kao pokazatelji opće uspješnosti programa UKF-a.


 

    Powered by Globaladmin