Suglasnost voditelja projekta o odgovornoj provedbi istraživanja i znanstvenoj čestitosti*

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta će u svrhu raspodjele sredstava za financiranje unutar Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ razmatrati samo one prijave istraživanja/projekta sukladne najvišim međunarodnim standardima osobne i institucionalne odgovorne provedbe istraživanja i znanstvene čestitosti te usklađene s pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Za provedbu i usklađenost jamče čelnik ustanove/tvrtke i voditelj projekta sukladno zaključenom Ugovoru o potpori s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, te voditelj projekta potpisom Obrasca za prijavu projekta i dokumenta o Suglasnosti voditelja projekta.

Odgovorno provedenim istraživanjem smatra se ono istraživanje koje obuhvaća sve nabrojene kriterije znanstvene čestitosti, kolegijalnosti, zaštite ispitanika, zaštite i brige o pokusnim životinjama, čestitosti prema ustanovi i društvene odgovornosti.

  1. Znanstvena čestitost

a)     Svi suradnici na projektu stručni su u polju istraživanja, što je valjano potkrijepljeno odgovarajućim dokazima (referencama i životopisom), a čiju istinitost i valjanost svojim potpisom jamči voditelj projekta.

b)     Prava na rezultate istraživanja, intelektualna, vlasnička i druga prava u iznosu, odnosno relativnom odnosu u kojem Ministarstvo financira, odnosno sudjeluje u financiranju projekta, regulirati će se Ugovorom o financiranju.

c)      Sva obradba podataka proizašlih iz istraživanja ispravna je i u skladu sa znanstvenom metodologijom. Statistička obradba podataka čini se isključivo korištenjem primjerenih i najstrožih kriterija i testova.

d)     Prikazani rezultati istraživanja u bilo kojem obliku dosljedno odgovaraju provedenim istraživanjima, te niti u najmanjem obliku ne postoji izmišljanje, popravljanje ili plagiranje podataka, rezultata, ideja, postupaka ili riječi u postupcima predlaganja, provođenja, revizije ili prikazivanja istraživanja. Prijava istraživanja u svojoj ideji i cilju istraživanja jest originalno djelo te niti u jednom dijelu ne sadrži neovlašteno prisvajanje tuđih ideja, podataka, rezultata i riječi.

e)     Znanstvenim izvješćima proizašlim iz istraživanja/projekta smatrat će samo originalna autorska djela u neposrednoj svezi s istraživanjem, što isključuje i sve oblike nepravilnog znanstvenog ponašanja, kao što su samoplagiranje i dvostruke publikacije.

  1. Kolegijalnost

a)     Autori i koautori svih znanstvenih izvješća i publikacija proizašlih iz projekta/istraživanja zadovoljavaju navedene kriterije: (i) razvoj ideje istraživanja s bitnim učešćem u izradbi koncepta i oblika istraživanja; i (ii) prikupljanje, obradba ili tumačenje rezultata istraživanja; i (iii) pisanje i oblikovanje znanstvenog izvješća i publikacije ili kritička revizija i konačno odobrenje znanstvenog izvješća i publikacije. Autor treba zadovoljiti bar jedan uvjet iz svake kategorije (i), (ii) i (iii).

b)     Razmjena informacija i uporaba opreme koja je javno financirana slobodna je.

c)      Mentorski odnosi proizašli iz projekta/istraživanja s obvezama nadređenih i podređenih počivaju na međusobnom uvažavanju i dogovoru o intelektualnom vlasništvu nad rezultatima, postupcima, patentima i sl.

  1. Zaštita ispitanika   

Svako istraživanje/projekt odobreno je od odgovarajućih tijela – Etičkih povjerenstava ustanove ili sl. – gdje se zahtijeva pridržavanje odgovarajućim međunarodnim i lokalnim zakonima, pravilnicima i naputcima o zaštiti ispitanika. Povrh odobrenja nadležnih etičkih povjerenstava, kojih potvrdnicu s potpisom i pečatom ustanove treba obvezatno priložiti uz otisnuti primjerak prijave projekta, voditelj projekta/istraživanja ovom suglasnošću jamči:

a)     dragovoljno sudjelovanje svih ispitanika;

b)     pristanak informiranog ispitanika (od engl. informed consent);

c)       povjerljivost, tajnost i anonimnost podataka o ispitanicima;

d)      povoljan omjera boljitka/rizika (od engl. cost/benefit) za ispitanike.

  1. Zaštita/briga o pokusnim životinjama

Ukoliko su u istraživanje/projekt uključene pokusne životinje, voditelj projekta jamči striktno pridržavanje Zakonu o dobrobiti životinja te izrijekom opisuje i potvrđuje pridržavanje Zakonu uza svu relevantnu dokumentaciju o postupcima, protokolima, ustanovi, uzgojnim nastambama, načinu i kvalificiranosti održavanja živih pokusnih životinja i potvrde nadležnih ustanova (etičko povjerenstvo, nadležni veterinar i sl.).

  1. Čestitost u odnosu prema ustanovi

Voditelj projekta svojim potpisom jamči:

a)     nepostojanje financijskog i vlasničkog sukoba interesa i nepostojanje sukoba interesa spram matične ustanove;

b)     nepostojanje sukoba lojalnosti/privrženosti matičnoj ustanovi pri provođenju istraživanja/projekta, te nepostojanje istraživanja za privatnu ili javnu ustanovu kojih je opseg veći od opsega redovitog posla ili u potpunosti sprječava obavljanje redovitog posla;

c)      poznavanje pravila/naputaka/statuta ustanove unutar koje se predlaže provođenje istraživanja.

  1. Društvena odgovornost

Voditelj projekta svojim potpisom prihvaća društvenu odgovornost te:

a)     predlaže istraživanja/projekte koji su od društvenog značaja/prioriteta;

b)     jamči pridržavanje najvišim ekološkim normama, te prilaže detaljan opis utjecaja na okoliš (i društvo) kao i načine zbrinjavanja toksičnog i drugog otpada nastalog tijekom istraživanja;

c)      jamči da su svi postupci i rabljena tvoriva u istraživanju/projektu sukladni pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

 Ja, (ime), voditelj projekta razumijem sve naputke, obveze i odgovornosti povezane uz javno financiranje predloženog projekta te se obvezujem provoditi predloženo istraživanje/projekt pridržavajući se najviših profesionalnih standarda, od kojih su tek neki gore navedeni, kao i svih pozitivnih legislativa, pravilnika i naputaka vezanih uz područje i polje, kao i subjekte/objekte ovdje navedenih istraživanja.

Svojim potpisom potvrđujem da sam pročitao, razumio te da sam suglasan sa svime navedenim, te da je predloženo istraživanje/projekt sukladno navedenim obvezama, dužnostima i odgovornostima koje pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću i preuzimam.

 
    Powered by Globaladmin